Statut

Data sporządzenia statutu: 22.06.2018

Fundacja Konsek Kultury

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja Konsek Kultury, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Pawła Miczkę zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Maceliny Kity-Kuśnierz w Katowicach, dnia 21.06.2018 roku, repertorium „A”numer 1545/2018 .

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo właściwe ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4
Fundacja ma prawo używania pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5
Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom  fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II

Cele Fundacji

§7

1. Wszystkie działania Fundacji mają na celu wyłącznie cele dobroczynne, kulturalne, edukacyjne i naukowe zgodne z prawem polskim.
2. Celem Fundacji jest:
a. wspieranie aktywności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych,
b. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac twórców w kraju i zagranicą
c. wspieranie realizacji i produkcji muzycznych oraz działań związanych z muzyką,
d. promocja twórców i dzieł muzycznych
e. wspieranie kształcenia artystycznego dzieci, młodzieży oraz osób starszych
f. wszelkiego rodzaju pomoc (logistyczna, merytoryczna) dla osób, zespołów oraz instytucji zajmujących się działalnością muzyczną i kulturalną,
g. działalność informacyjna i promocyjna przedsięwzięć Fundacji,

§8
1. Sposoby realizacji celów:
a. promowanie twórców w kraju i zagranicą,
b. organizowanie festiwali, koncertów,wystaw, wernisaży prac twórców w kraju i za granicą,
c. propagowanie rozwoju edukacji muzycznej w szkołach publicznych i niepublicznych
d. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji,
e. wypożyczanie oraz organizacja sprzętu muzycznego, studyjnego i estradowego
f. prowadzenie programów edukacyjnych w sferze kultury i sztuki
g. realizacja programów badawczych,informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy o muzyce
h. upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych oraz telewizyjnych,artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętymi celami Fundacji
2.Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§9
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) oraz środki finansowanie, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§10
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, grantów i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. aukcji internetowych,
f. odsetek bankowych, lokat.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§11
Dochody pochodzące z darowizn,spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§12

1. Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
2. Wszystkie decyzje władz fundacji podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§13

Zarząd

1. Zarząd składa się z trzech osób powoływanych na czas nieokreślony.
2. W skład Zarządu wchodzą członkowie Zarządu.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejnych członków na miejsce ustępujących osób wybiera Zarząd.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b. śmierci członka Zarządu.
5. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
7. Zarząd Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
8. Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b. śmierci Prezesa Zarządu,
c. odwołania przez Zarząd.

§14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. uchwalanie zmian statutu,
h. decyzja o połączeniu i likwidacji Fundacji.

§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje co najmniej jeden z członków Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§16
1. Oświadczenie woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezesa.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§19
Zmian w statucie, decyzji o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3.  Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.